Policy för personuppgiftshantering
Uppdaterad: 24/5 2018
Syftet med denna policy är att säkerställa att vi hanterar personuppgifter i enlighet med EUs
dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation – GDPR).
I denna Personuppgiftspolicy följer information om hur vi behandlar, lagrar och hanterar dina
personuppgifter.
1. Personuppgiftsansvarig
Remmarlöv Gårdsbryggeri AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som lämnas till oss
och vi ser till att dina personuppgifter alltid är skyddade hos oss, och att behandlingen följer gällande
dataskyddslagstiftning, interna riktlinjer och rutiner.
Kontaktuppgifter:
Remmarlöv Gårdsbryggeri AB
Remmarlöv 1501, 241 92 Eslöv
E-post: hakan@remmarlov.se
Organisationsnummer: 556684-7322
Ansvarig: Håkan Nilsson
2. Vilka uppgifter samlar vi in om dig?
När du registrerar dig som kund hos oss, gör ett köp i vår webbshop eller anmäler dig till en visning
registrerar vi namn, telefonnummer, adress, e-postadress samt din ålder. Din e-postadress används
för att skicka information, orderbekräftelse, kvitto/faktura etc. Din ålder efterfrågas för att vi ska
förvissa om att du fyllt 18 år. Om du vill betala mot faktura kommer vi att begära fullständigt person-
/ organisationsnummer för att kunna göra en kreditkontroll. Övriga uppgifter använder vi för att
uppfylla våra leveransåtaganden i samband med din order och för att hålla en hög servicegrad.
Alla uppgifter som lämnats i samband med order/köp lagras i våra system i enlighet med
bokföringslagen, dvs i 7 år.
När du registrerar dig som mottagare av vårt nyhetsbrev registrerar vi namn och e-postadress. Dessa
uppgifter används enbart i syfte att skicka ut vårt nyhetsbrev. Önskar du avregistrera nyhetsbrevet så
återfinns instruktioner om detta med varje utskick. I händelse av avregistrering raderas dina
uppgifter efter 1 månad.
3. Hur använder vi dina uppgifter?
Dina personuppgifter lagras i Sverige.
För att kunna upprätthålla en hög servicegrad kommer uppgifterna att vidarebefordras till
underleverantörer som anlitas av oss. Det innebär, exempelvis,
• att vi vidarebefordrar personuppgifter till leverantörer och speditörer i samband med leveranser,
• att vi kan komma att dela dina personuppgifter med kreditupplysningsföretag för kreditprövning,

• att personuppgifter kan komma att lämnas ut om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller
krav från myndigheter, för att tillvarata våra rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller
uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.
Utöver vad som anges ovan förmedlar/säljer/byter vi aldrig dina uppgifter till tredje part.
4. Rätten till dina personuppgifter
Rättelse, tillägg eller radering – Du har alltid rätt att få tillgång till dina personuppgifter och att
begära att vi rättar eller uppdaterar dina personuppgifter, eller raderar vissa av dina personuppgifter.
Radering sker under förutsättning att det inte finns några ekonomiska eller juridiska förehavanden
mellan dig och oss, att det inte finns någon rättslig förpliktelse för oss att behandla uppgifterna eller
någon annan laglig grund för behandlingen.
Begränsning av behandling och dataportabilitet – Under vissa omständigheter kan du begära att vi
begränsar användningen av dina Personuppgifter. Du har också rätt att få tillgång till dina
personuppgifter.
Förfrågningar och klagomål – Om du vill utöva någon av ovanstående rättigheter eller om du har
några frågor angående personuppgifter som innehas av oss, eller frågor om denna
Personuppgiftspolicy, tveka inte att kontakta oss (för kontaktuppgifter, se avsnitt 2 ovan).
Vänligen kontakta oss om du är missnöjd med vår behandling av dina Personuppgifter, så gör vi vårt
bästa för att bemöta dina klagomål. Din integritet är viktig för oss, och vi strävar alltid efter att
skydda dina Personuppgifter på bästa möjliga sätt. Skulle vi ändå, enligt din mening, misslyckas i
denna ambition, var vänlig notera att du också har rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen
eller annan myndighet som kan fastställas i framtiden.